MENU
print

1-butanol

CH2OH(CH2)2CH3, n-butanol, n-butylalcohol, butyl alcohol, C4H10O

Calamiteiten
Corrosief
Corrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -89 °C. Kookpunt 118 °C. Vlampunt 35 °C. Matig oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Reageert met natrium en kalium onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
118 ° C
vlampunt
35 ° C

Productinformatie

formule

CH2OH(CH2)2CH3, C4H10O

molmassa
74,1
productcode
casnummer
71-36-3
cmr
mengsel

H-zinnen

226

Ontvlambare vloeistof en damp.

302

Schadelijk bij inslikken.

315

Veroorzaakt huidirritatie.

318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-zinnen

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.