MENU
print

1-hexanol

CH2OH(CH2)4CH3, C6H13OH, n-hexanol, n-hexylalcohol, 1-hexanol

Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -45 °C. Kookpunt 157 °C. Vlampunt 63 °C. Slecht mengbaar met water; goed mengbaar met alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Kan reageren met oxidatiemiddelen.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, sufheid of opgewonden gedrag dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
157 ° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

C6H13OH, CH2OH(CH2)4CH3

molmassa
102,2
productcode
casnummer
111-27-3
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

302

Schadelijk bij inslikken.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.