MENU
print vib

propanol-1-ol

n-Propanol

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
propanol-1-ol
Molecuulformule

C₃H₈O

Molaire massa
60.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
603-003-00-0
Registratienummer
01-2119486761-29-xxxx
EG-nummer
200-746-9
Cas-nummer
71-23-8
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H318
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P233
P280
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 1.723 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten
DNEL 268 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 1.723 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 136 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 10 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 1 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 96 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 22,8 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 2,28 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 2,2 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar: alcohol
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
~ 7 (water: 200 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-127 °C
Beginkookpunt en kooktraject
96 - 98 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
0,2
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
360 °C
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
15 °C
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof) (gesloten kroes)
Onderste exlposiegrens (LEL)
2,1 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
19,2 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
19 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,8 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
2,1 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
2,3 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende kunststoffen, Producten van rubber
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Bij braken op aspiratiegevaar letten. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irriterende effecten, Hoest, Slaperigheid, Hoofdpijn, Duizeligheid, Duizeligheid, Ademnood, Narcotische werking, Gevaar voor ernstig oogletsel
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Op herontsteking letten. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.