MENU
print

1-propanol

CH2OHCH2CH3, n-propanol, 1-propanol, C3H8O

Calamiteiten
Corrosief
Corrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -126 ˚C. Kookpunt 97 ˚C. Vlampunt 15 ˚C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert met natrium en met kalium waarbij o.a. waterstof (zeer brandbaar gas) ontstaat. Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Bedwelmend bij inademen. Schadelijker dan ethanol.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met water. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
97 ° C
vlampunt
15 ° C

Productinformatie

formule

CH2OHCH2CH3

C3H8O

molmassa
60,1
productcode
casnummer
71-23-8
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.