MENU
print

1,6-diaminohexaan

CH2N(CH2)4CH2N, 1,6-hexaandiamine, hexamethyleendiamine, 1,6-hexane diamine, C6H12N2

Calamiteiten
Corrosief
Corrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische kristallen. Smeltpunt 41 ˚C. Kookpunt 204 ˚C. Vlampunt 80 ˚C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Voor nylonbereiding; alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtigoverschenken.

Risico's

Let op

Bij verbranding ontstaan o.a. stikstofoxiden (giftige gassen). De oplossing in water tast o.a. aluminium en zink aan.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Reactieresten van nylonbereiding in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
wit tot geelwit
dichtheid
0,9 g/cm3
kookpunt
204 ° C
vlampunt
81 ° C

Productinformatie

formule

CH2N(CH2)4CH2N, C6H12N2

molmassa
116,2
productcode
casnummer
124-09-4
cmr
nee
mengsel

H-zinnen

302

Schadelijk bij inslikken.

312

Schadelijk bij contact met de huid.

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-zinnen

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.