MENU
print

2-methyl-2-propanol

(CH3)3COH, tertiaire butanol, tertiaire butylalcohol, tertiary butanol

Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof of kleurloze kristallen, aan de geur te herkennen. Smeltpunt 25 °C. Kookpunt 83 °C. Vlampunt 11 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Bij kamertemperatuur gewoonlijk vloeibaar. Tast veel kunststoffen (pennen e.d.) aan. Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

De stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Veel water toevoegen (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Bij pijn of roodheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
83 ° C
vlampunt
11 ° C

Productinformatie

formule

(CH3)3COH

molmassa
74,1
productcode
casnummer
75-65-0
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

332

Schadelijk bij inademing.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.