MENU

Chemische stoffen

403 chemische stoffen gevonden

Download als Excel
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Waterstofperoxide 30 %, voor synthese, gestabiliseerd

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Waterstofperoxide in oplossing … % CAS No 7722-84-1 > 25 - < 35 Ox. Liq. 1 / H271 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335 Aquatic Chronic 3 / H412 EC No 231-765-0
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Oxyderend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21