MENU
print

Leerling

Omschrijving

Donkergele tot bruine of groenzwarte min of meer stroperige tot taaie vloeistof met wisselende samenstelling. Vaak een onaangename geur. Niet oplosbaar in water.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Veiligheidsbril op.

Risico's

Let op

Aardolie van verschillende herkomst kan sterk in samenstelling en uiterlijk variƫren.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp kan met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Gevaarlijk bij aanraken, inademen en inslikken.

Afval

RESTANT Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met veel water en zeep. Zonodig dokter waarschuwen.

Gemorst

Veiligheidsbril en handschoenen dragen. Vloeistof bedekken met droog zand en in een emmer scheppen. Restant opnemen met droge doek of met papieren handdoekjes. Buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.