MENU
print vib

Geactiveerde koolstof

Activated Carbon - High Density Skeleton
> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Geactiveerde koolstof
Molecuulformule
C
Molaire massa
12.01
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119488894-16-xxxx
EG-nummer
931-328-0
Cas-nummer
7440-44-0
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist

Gevaar

Gevaaraanduiding

Veiligheidsaanbeveling

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 1,84 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 10 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
zwart
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
>3.500 °C
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
onoplosbaar
n-octanol/water (log KOW)
0,78 (Lit.)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
2,31 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
400 - 500 g/cm³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie
Er is geen verdere informatie. Deeltjesgrootte 3 mm

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Stofexplosiviteit.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Oxideringsmiddelen (oxiderend), Peroxyde, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irriterende effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Gevaar van stofexplosie.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.