MENU
print
Corrosief
Corrosief

Leerling

Omschrijving

Witte of grijsgele hygroscopische kristallen of poeder met stekende zoutzuurgeur. Sublimatiepunt 178 °C. Bij verhitting in lucht ontstaat o.a. zoutzuurnevel. Reageert heftig met water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In zeer kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert zeer heftig met water onder vorming van o.a. zoutzuurnevel (bijtend).

Vormt in aanraking met lucht minder heftig ook een zoutzuurnevel (bijtend).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

De vaste stof terug naar docent of TOA. Onder begeleiding in het afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). In oplossing mag het door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Overgieten met overmaat soda-oplossing en laten uitreageren. Dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
licht geel
dichtheid
g/cm3
kookpunt
178 ° C
vlampunt
nvt ° C

Productinformatie

formule
molmassa
133,3
productcode
casnummer
7446-70-0
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

P-zinnen

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.