MENU
print

Aluminiumnitraat

Al(NO3)3.9 H2O, aluminium nitrate

Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen. Bij verhitting verlies van kristalwater, gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare stoffen en reductiemiddelen. Ontleedt bij verhitting boven 135 ˚C onder vorming van o.a. stikstofoxiden (giftige gassen) en zuurstof (brandbevorderend gas). De oplossing in water is sterk zuur.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat.voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
wit
dichtheid
1,7 g/cm3
kookpunt
135 ° C
vlampunt
135 ° C

Productinformatie

formule

Al(NO3)3.9 H2O

molmassa
213
productcode
casnummer
13473-90-0
cmr
mengsel
nee

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.