MENU
print vib

Aluminiumnitraat nonahydraat ≥ 98%, p.a.

Aluminiumnitraat nonahydraat

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Aluminiumnitraat nonahydraat ≥ 98%, p.a.
Molecuulformule
Al(NO₃)₃ · 9 H₂O
Molaire massa
375.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119979577-14-xxxx
EG-nummer
236-751-8
Cas-nummer
7784-27-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H315
H319

Veiligheidsaanbeveling

P220
P280
P302+P352
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
kleurloos
Geur
zwak waarneembaar
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
2 - 4 (in aqueous solution: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
73 °C (Afgifte van kristalhelder water)
Beginkookpunt en kooktraject
135 °C
Oplosbaarheid in water
~41,9 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
>135 °C
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
900 - 1.100 kg/m³ Deeltjeskenmerken Geen gegevens beschikbaar. Andere veiligheidsparameters
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend,

Explosierisico:
Brandbare stoffen, Metaalpoeder, Zwavel
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >135 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Stikstofoxiden (NOx)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.