MENU
print

Aluminiumsulfaat

Al2(SO4)3.18H2O, aluminium sulfate

Calamiteiten
Corrosief
Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Witte brokken of kleurloze kristalen. (Watervrij: wit poeder). Bij verhitting verlies van kristalwater, bij sterke verhitting gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij sterke verhitting (boven 770°C) onder vorming van o.a. zwaveltrioxide (bijtende damp).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
wit
dichtheid
2,7 g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

Al2(SO4)3.18H2O

molmassa
342
productcode
casnummer
10043-01-3
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

315

Veroorzaakt huidirritatie.

318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.