MENU
print

Ammonia (25%)

NH3(aq), ammoniak-oplossing, geconc. ammonia, aqueous ammonia

Calamiteiten
Corrosief
Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de stekende geur te herkennen. Oplossing van 25 massa% ammoniak(gas) in water. Kookpunt 38 ˚C. Aanbevolen voorraad: 1 liter.

Gebruik

wie
Alleen meer verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in gesloten flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren. Verdunde oplossingen kunnen in lokaalgehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Ammoniak is bij 15 - 29 vol.% in lucht brandbaar, maar moeilijk aan te steken.

Gezondheid

Het gas dat vrijkomt uit geconcentreerde oplossingen (ammoniak) kan keelpijn en hevige ademnood veroorzaken. Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Overgebleven stof terug naar docent of TOA of in het afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Geen (!!) braken opwekken, 2 glazen water laten drinken. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen. Zo nodig beademen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met veel water. Dokter waarschuwen wanneer een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheden: lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,7 g/cm3
kookpunt
-33 ° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

NH3(aq)

molmassa
17
productcode
casnummer
7664-41-7
cmr
ja
mengsel
ja

H-zinnen

302

Schadelijk bij inslikken.

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

P-zinnen

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

NA INADEMING:

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Huid met water afspoelen/afdouchen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Goed afgesloten bewaren.