MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloos gas met een stekende geur. Smeltpunt -78 ˚C. Kookpunt -33 ˚C. Zeer goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: "lecture bottle" of zelf bereiden.

Gebruik

wie
Gascilinder alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
In gesloten opstellingen, beveiligd tegen drukverhoging.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaalgehanteerd worden. Niet in de lucht laten uitstromen.
Hoe
Een zg. "lecture bottle" gebruiken. Kleine hoeveelheden kunnen ook worden bereid uit bijv. ammoniumchloride en natriumhydroxide, of door verhitting van geconcentreerd ammonia. Droogmiddel: calciumoxide

Risico's

Let op

Gas uit een gascilinder kan bij snel uitstromen bevriezing veroorzaken. Het gas kan zeer snel in weinig water oplossen. Reageert heftig met zuren, halogenen en sterke oxidatiemiddelen. Bij de ammoniakfonteinproef een rondbodemkolf zonder barstjes gebruiken: de kolf moet bestand zijn tegen vacuüm.

Brandbaar?

Brandbaar Bij 15 - 29 vol.% in lucht explosief.

Gezondheid

Kan bij inademen keelpijn en hevige ademnood veroorzaken. Tast de ogen en de ademhalingsorganen aan.

Afval

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood dokter waarschuwen. Zo nodig beademen.

Huid/kleding

Bij bevriezing door snel uitstromend gas kleding niet uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Lokaal ontruimen en ventileren. Branders en elektrische apparaten uitschakelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

NH3(g)

molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle aan statief bevestigen. Grote gascilinder met ketting vastketenen om omvallen te voorkomen.