MENU
print

Ammoniumchloride

NH4Cl, salmiak, ammonium chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen of poeder. Sublimeert bij 338 ˚C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Bij contact met sterke basen ontstaat ammoniak (giftig gas). Bij contact met sterke zuren ontstaat waterstofchloride (giftig gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriteert de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Overgebleven stof terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Ingeademd

Bij keelpijn dokter waarschuwen. HUID / KLEDING Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met water.

Gemorst

Vaste stof opscheppen. Nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.