MENU
print

Ammoniumdichromaat

(NH4)2Cr2O7, ammoniumbichromaat, ammonium dichromate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat chroom(VI)verbindingen kankerverwekkende eigenschappen hebben. Deze stof liever niet gebruiken op school. Oranje-rode kristallen. Ontleedt bij 170 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In de zuurkast. Stuiven voorkomen.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Bij ontledingsproef ("vulkaanproef") veiligheidsbril op (explosiegevaar).

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vuurverschijnselen; er ontstaat een volumineus grijsgroen poeder en gassen ("vulkaanproef"). Kan (met name bij verhitting) heftig reageren met brandbare stoffen.

Brandbaar?

Bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Zeer vergiftig bij inslikken, aanraken en inademen van stofdeeltjes. De stof wordt als kankerverwekkend beschouwd en kan bij inademen longoedeem veroorzaken. Kan schade veroorzaken aan de erfelijke eigenschappen. Huidcontact kan eczeem veroorzaken.

Afval

Als gevaarlijk afval afvoeren.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood naar ziekenhuis vervoeren.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water (handschoenen aan). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. De vloer nadweilen met veel water (handschoenen aan).

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.