MENU
print

Ammoniumsulfaat

(NH4)2SO4, mascagniet, ammonium sulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 235 ˚C onder vorming van giftige en bijtende gassen (ammoniak, zwaveltrioxidedamp). Bij reacties met basen wordt ammoniak (giftig gas) gevormd.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen. Zonodig beademen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.