MENU
print

Ammoniumthiocyanaat

NH4SCN, ammoniumrhodanide, ammoniumsulfocyanaat, ammonium thiocyanate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: daar waar mogelijk kaliumthiocyanaat te gebruiken. Kleurloze hygroscopische kristallen. Smeltpunt 149 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen in kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert langzaam met sterke zuren onder vorming van waterstofcyanide (giftig gas). Ontleedt bij verhitting onder vorming van giftige gassen. Kan heftig reageren met sommige oxiderende stoffen. Ontleedt onder invloed van licht.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Overgebleven stof of reactieproduct terug naar docent of TOA. Restanten eerst laten reageren met een overmaat calciumchlorietoplossing of bleekwater; dan pas in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De stof laten reageren met een overmaat calciumchlorietoplossing of bleekwater. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

In het donker en afgesloten bewaren.