MENU
print

Ammoniumwaterstofcarbonaat

NH4HCO3, ammoniumbicarbonaat, ammonium bicarbonate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen of poeder. Ontleedt bij verhitting boven 35 ˚C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden. Verhitten In de zuurkast.
Hoe
Bij voorkeur spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zuren onder vorming van koolstofdioxide. Reageert heftig met basen onder vorming van ammoniak (giftig gas). Ontleedt bij verhitting boven 35 ˚C onder vorming van ammoniak (giftig gas) en koolstofdioxide. Bij gesloten vat kans op explosie.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Voorzichtig in verband met mogelijke gasontwikkeling! Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij maagpijn dokter waarschuwen.

Ingeademd

Ammoniak ingeademd: zie aldaar.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en koel bewaren.