MENU
print

Aniline

C6H5NH2, aminobenzeen, fenylamine, aniline
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Olieachtige, kleurloze tot bruine vloeistof. Wordt bruin in aanraking met lucht. Smeltpunt -6 °C. Kookpunt 184 °C. Weinig oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 100 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Contact met lucht zoveel mogelijk vermijden.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

De stof kan door de huid in het lichaam worden opgenomen.

Brandbaar?

Brandbaar. Bij verbranding ontstaan o.a. stikstofoxiden (giftige gassen).

Gezondheid

Werkt in op de rode bloedcellen. Inademen van de damp kan kortademigheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Dokter waarschuwen bij aanraking over een groot oppervlak.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.