MENU
print

Arseentrioxide

As2O3, arsenigzuuranhydride, rattenkruit, arsenic trioxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Wit poeder. Smeltpunt 313 °C. Kookpunt 400 °C. Weinig oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

De stof kan door de huid en door het inademen van stofdeeltjes in het lichaam worden opgenomen.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Kan bewusteloosheid veroorzaken met kans op dodelijke afloop. Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

In afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, tijdens vervoer blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

Bij inademen van stofdeeltjes: naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Restant verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.