MENU
print

Azijnzuur oplossing 4 tot 15 %

Tafelazijn, natuurazijn, ethaanzuur
Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met kenmerkende zure geur. In alle verhoudingen mengbaar met water.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een reageerbuis, bekerglas of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
bij normaal hanteren, zonder gevaar te gebruiken.

Risico's

Bijtend voor metalen

Afval

Alles mag door de gootsteen.

Calamiteiten

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. In geval van huidreacties arts consulteren.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. GEEN braken opwekken. Niets te eten of te drinken geven.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
geen
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
CH3-COOH H3C-COOH
molmassa
productcode
casnummer
cmr
nee
mengsel
ja

H-zinnen

315

Veroorzaakt huidirritatie.

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag