MENU
print

Azijnzuur

CH3COOH, ethaanzuur, methaancarbonzuur, ijsazijn, acetic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met stekende geur. Smeltpunt 17 °C. Kookpunt 118 °C. Vlampunt 40 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA; alleen in zeer kleine hoeveelheden (1 ml) of in oplossing voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje. Afgesloten bewaren. Bij verdunning altijd azijnzuur in water gieten, nooit andersom.
Waar
In de zuurkast of in gesloten opstelling hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Reageert heftig met basen onder warmteontwikkeling.

Brandbaar?

Brandbaar. De damp kan boven de 40 oC met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen; niet drinken, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden of keelpijn dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding verwijderen en huid spoelen met veel water. Dokter waarschuwen als een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen. Veel water toevoegen, bestrooien met soda en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.