MENU
print vib

Azijnzuur 100 %

Azijnzuur

Corrosief

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Azijnzuur 100 %
Molecuulformule

C₂H₄O₂

Molaire massa
60.05
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119475328-30-xxxxCatalogusnummerinbijlageVIbijCLP607-002-00-6
EG-nummer
200-580-7
Cas-nummer
64-19-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H226
H314

Veiligheidsaanbeveling

P210
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [pp m] CW [mg/ m³] Notatie Bron
BE azijnzuur 64-19-7 VL/VCD 10 25 15 38       Moniteur Belge
EU azijnzuur 64-19-7 IOELV 10 25 20 50       2017/ 164/EU
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
stekend
Geurdrempelwaarde
0,2 - 100,1 ppm
pH-waarde
2,4 (ECHA)
Smelt- / vriespunt
16,64 °C (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
117,9 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
602,9 g/l bij 25 °C (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0,062 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
463 °C (ECHA)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
1,015 mm²/s bij 25 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
39 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
4 vol% - 19,9 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
20,79 hPa bij 25 °C
Dichtheid
1,04 g/cm³ bij 25 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
2,07 bij 20 °C (lucht = 1) Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar) Andere veiligheidsparameters
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Maximale ontploffingsdruk 6,3 bar

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Bij verhitting Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Peroxiden, Perchloraten, Waterstofperoxide, Chroom(VI)-oxide, Permanganaten, bv. kaliumpermanganaat, sterk oxiderend, Heftige reactie met: Sterke loog, Aldehyde, Alkalihydroxide (bijtende alkali), Alcoholen, Salpeterzuur
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende kunststoffen, Producten van rubber, ijzer, koper, brons en messing, zink Vrijkomen van ontvlambare materialen met Metalen (door een waterstofontwikkeling in een zuur/alkalisch milieu)
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Na inhalatie: Irriterende effecten, Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden, Na huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden, Veroorzaakt slecht genezende wonden, Bij oogcontact: Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid, Na inslikken: Corrosie, Maagperforatie
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.