MENU
print

Azijnzuuranhydride

(CH3CO)2O, acetic anhydride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met stekende azijnachtige geur. Smeltpunt - 73 °C. Kookpunt 140 °C. Vlampunt 49 °C. Reageert met water. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In kleine hoeveelheden (1 ml) voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Veiligheidsbril op. Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert met water onder vorming van azijnzuur (stekende geur).

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Neutraliseren met soda of bicarbonaat (pas op voor reactie), verdunnen en reactieproduct opnemen met papieren handdoekjes of dweil. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.