MENU
print

Leerling

Omschrijving

Witte, lichtglanzende metaalbrokken. Smeltpunt 725 °C. Kookpunt 1620 °C. Reageert heftig met water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Droog en goed afgesloten bewaren.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden. Bij reactie met water goed ventileren.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Zeer hard en moeilijk te snijden. Reageert heftig met water onder vorming van o.a. waterstof (zeer brandbaar gas). Reageert heftig met halogeenhoudende koolwaterstoffen waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Brandbaar. Bariumbrand doven met zand; geen blusmiddelen gebruiken.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Barium en de meeste bariumverbindingen kunnen verlammingen en dood door hartstilstand veroorzaken.

Afval

Laten reageren met overmaat water; dan in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.