MENU
print

Leerling

Omschrijving

Advies: daar waar mogelijk kaliumchloraat gebruiken. Kleurloze kristallen of wit poeder. Bij verhitting verlies van kristalwater, boven 250 °C gevolgd door ontleding. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Afgedekt bewaren.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting boven 250 °C onder vorming van zuurstof (brandbevorderend gas). Kan heftig reageren met brandbare en oxideerbare stoffen waarbij kans op brand en explosie bestaat. Voor vuurwerkdemonstraties niet meer dan ca. 1 gram mengsel bereiden.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen..

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan verlamming en dood door hartstilstand veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding spoelen met water en uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.