MENU
print

Bariumhydroxide

Ba(OH)2.8H2O, barium hydroxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Wit poeder of kristallen. Bij verhitting verlies van kristalwater. Ontleedt bij sterkere verhitting. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

De oplossing in water is sterk basisch.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. Kan bij inslikken o.a. buikpijn, diarree en verlamming in armen en benen veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.