MENU
print

Leerling

Omschrijving

Grijswit poeder. Smeltpunt 450 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren onder vorming van waterstofperoxide. Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen waarbij kans op brand.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan bij inslikken o.a. buikpijn, diarree en verlamming in armen en benen veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Huid en kleding nat maken, dan verontreinigde kleding uittrekken en huid spoelen

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.