MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de (amandel)geur te herkennen. Wordt bruin bij contact met lucht. Smeltpunt -26°C. Kookpunt 179 °C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 100 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

De stof kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Kan heftig reageren met basen en met oxidatoren. Bij langdurig contact met lucht ontstaan peroxiden: kans op brand en explosie.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij pijn, kortademigheid of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn of sufheid dokter waarschuwen.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Goed afgesloten en samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.