MENU
print

Benzine

mengsel van koolwaterstoffen (super, euroloodvrij), petrol, gasoline
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Licht gekleurde vloeistof, aan de geur te herkennen. Kooktraject tussen 45 °C en 205 °C. Vlampunt < -20 °C. Niet mengbaar met water. Wel mengbaar met alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.\

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt. Superbenzine die meer dan 1 massa% benzeen bevat niet gebruiken.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond over grote afstanden verspreiden waarbij kans op brand of explosie bestaat. Benzinebrand niet met water blussen: zand of koolzuurblusser gebruiken.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Superbenzine bevat (kankerverwekkend) benzeen en loodvervangers bijv. 2-methoxy-2-methylpropaan (methyl-tert-butyether)

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.