MENU
print

Bleekwater

NaClO(aq), chloorbleekmiddel, natriumhypochloriet-oplossing, chloorbleekloog, bleekwater, bleekmiddel, sodium hypochlorite solution
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Heldere lichtgele vloeistof, aan de chloorgeur te herkennen. Chloorbleekloog: actief chloorgehalte 150 g/l Bleekmiddel: actief chloorgehalte 100 g/l Bleekwater: actief chloorgehalte 50 g/l In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 1 liter.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje. Bewaren in bruine fles.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zuren onder vorming van chloor (giftig en bijtend gas) Ontleedt bij verhitting, o.i.v. zonlicht en bij contact met metalen, waarbij chloor (giftig en bijtend gas) en/of zuurstof (brandbevorderend gas) worden gevormd..

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid. Inademen van damp of nevel kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden of keelpijn dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen wanneer een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Koel, donker en gescheiden van zuren bewaren.