MENU
print

Brandspiritus

(ethanol: CH3CH2OH), spiritus, spirit
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Lichtblauwe vloeistof, aan de geur te herkennen. Bevat 80 - 90 volumeprocent ethanol en verder o.a. methanol en een kleurstof. Smeltpunt -80 °C. Kookpunt 77 °C. Vlampunt 12 °C. Goed mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp kan bij kamertemperatuur met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Bij inslikken kans op blindheid.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, duizeligheid of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.