MENU
print

Leerling

Omschrijving

Rokende roodbruine vloeistof met een stekende geur. Smeltpunt -7 °C, Kookpunt 59 °C. Matig oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 ml, bij voorkeur minder.

Gebruik

wie
HET GEBRUIK VAN ONVERDUND BROOM IN SCHOLEN WORDT TEN ZEERSTE ONTRADEN. DE VLOEISTOF IS UITERMATE GEVAARLIJK (BIJTEND) EN ZEER MOEILIJK VEILIG TE HANTEREN.
Waarin
Waar
Hoe

Risico's

Afval

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, ademnood of duizeligheid dokter waarschuwen; zonodig beademen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met veel water of met natriumthiosulfaatoplossing (ca. 1M). Naar ziekenhuis (laten) brengen.

Gemorst

Lokaal ontruimen en ventileren. Handschoenen aan. Kleine hoeveelheid (ca. 1 ml): Thiosulfaat- of sodaoplossing toevoegen. Naspoelen met veel water en dan opdweilen. Grotere hoeveelheid: Persluchtmasker op. Morsvloeistof bedekken met natriumcarbonaat. Mengsel in een bekerglas scheppen. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Slechts kleine hoeveelheid (< 100 ml) bewaren in een zeer goed afgesloten fles, geplaatst in een exsiccator met wat vochtig natriumsulfiet op de bodem.