MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloos, reukloos gas, onder druk tot vloeistof verdicht. Smeltpunt -138 ˚C. Kookpunt -0,5 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter vloeibaar butaan.

Gebruik

wie
Explosie-experimenten alleen uit te voeren door docent of TOA.
Waarin
Voorraad in butagasflesje. Butaan kan boven water of in gasmeetspuit worden opgevangen en bewaard.
Waar
Kan bij goede ventilatie in lokaal gebruikt worden.
Hoe
In gesloten opstellingen; vrijkomend gas verbranden.

Risico's

Let op

Snel uitstromende vloeistof kan bevriezing veroorzaken.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Het gas is zwaarder dan lucht en kan zich overgrote afstanden verspreiden, waarbij kans op bestaat brand en explosie.

Afval

Goed ventileren.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Bij bevriezing: kleding NIET uittrekken. Huid spoelen met veel water. Dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Toevoer afsluiten. Lukt dat niet, dan lokaal ontruimen en ventileren. Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Gastank altijd vastzetten om omvallen te voorkomen (kans op beschadiging van kraan of reduceerventiel).