MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zilverwitte of grijswitte brokken (Gebruik van poedervorming calcium wordt ontraden). Smeltpunt 850 ˚C. Kookpunt 1483 ˚C. Reageert met water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open (droge!) reageerbuis of schaaltje. Droog en goed afgesloten bewaren.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert met water(damp) en zuren onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). Is een sterk reductiemiddel en reageert heftig met halogenen en vele andere stoffen, waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Brandbaar. Calciumbrand niet met water of schuim blussen. Droog zand gebruiken. Kan in fijnverdeelde toestand spontaan aan de lucht ontbranden.

Gezondheid

Bijtend voor de huid en de ogen. Irriterend voor de ademhalingsorganen.

Afval

Kleine hoeveelheden laten uitreageren in grote hoeveelheid water. Daarna door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Eerst alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen indien een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Lokaal ventileren. Water toevoegen en laten uitreageren, dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.