MENU
print vib

Calciumcarbide 0,1-1 mm, technisch

Calciumcarbide

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Calciumcarbide 0,1-1 mm, technisch
Molecuulformule
C₂Ca
Molaire massa
64.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119494719-18-xxxxCatalogusnummerinbijlageVIbijCLP006-004-00-9
EG-nummer
200-848-3
Cas-nummer
75-20-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H260
H315
H318
H335

Veiligheidsaanbeveling

P223
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
donkergrijs - donkerbruin
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
niet toepasbaar
Smelt- / vriespunt
2.300 °C (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
(Hydrolyse)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
stof, die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkeld (overeenkomstig GHS-criteria)
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
2,22 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
800 - 900 kg/m³ Deeltjeskenmerken Deeltjesgrootte 0,1 - 1 mm Andere veiligheidsparameters
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof.
Chemisch stabiliteit
Gevoelig tegen vochttigheid.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Het materiaal reageert heftig met water waarbij ontvlambare gassen worden ontwikkeld
Te vermijden omstandigheden
Tegen vocht beschermen.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie. Vrijkomen van ontvlambare materialen met Water
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Gevaar voor blindheid, Gevaar voor ernstig oogletsel, Irritatie, Hoest, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen droog bluspoeder, D-poeder, droog zand
Ongeschikte middelen
water
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Product kan waterstofgas vrijgeven. Verhoogde opslagtemperaturen versnellen dit proces. Reactief met water (bij contact met water ontstaan ontvlambare gassen). Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.