MENU
print

Calciumcarbide

CaC2, carbid, calcium acetylide, calcium carbide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Grijze hygroscopische korrels of poeder. Smeltpunt 2300 ˚C. Reageert met water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Droog en goed afgesloten bewaren.
Waar
In de zuurkast.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met water onder vorming van acetyleen (zeer brandbaar gas), waarbij kans op brand en explosie bestaat. Het gevormde acetyleen is verontreinigd met fosfine, een gas dat de typische carbidgeur veroorzaakt.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar met water of met vochtige lucht wordt acetyleen (zeer brandbaar gas) gevormd.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Voorzichtig in de zuurkast laten uitreageren met overmaat water. Afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS); kleine hoeveelheden reactieproduct mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. Lokaal ventileren. Veel water toevoegen, laten uitreageren en opdweilen wanneer de carbidgeur is weggetrokken.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en samen met brandbare stoffen in een speciale bergruimte.