MENU
print

Calciumchloride

CaCl2, chloorcalcium, calcium chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische brokken of schilfers.(Als hexahydraat: kleurloze kristallen.) Smeltpunt 772 ˚C. Kookpunt 1600 ˚C. Zeer goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 1000 gram (watervrij) en 1000 gram (hexahydraat)

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Veel gebruikt droogmiddel. (Hexahydraat kan watervrij gemaakt worden door verhitting op ca. 120 oC en is dan ook bruikbaar als droogmiddel.)

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij buikpijn of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Droog bewaren.