MENU
print

Calciumnitraat

Ca(NO3)2, kalksalpeter, calcium nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische vaste stof. (Als tetrahydraat: kleurloze kristallen). Smeltpunt 561 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram (watervrij of tetrahydraat).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare stoffen en reductiemiddelen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.