MENU
print

Chinon

C6H4O2 , 2,5-cyclohexadiëen-1,4-dion, 1,4-benzochinon, 1,4-benzoquinone
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Gele kristallen of poeder met stekende, bleekwaterachtige geur. Smeltpunt 116 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Weinig oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan bij kamertemperatuur merkbaar verdampen. Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid en de ademhalingsorganen. De stof kan blijvende beschadiging van de ogen veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in het afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of kortademigheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen bij pijn of als een groot oppervlak is bedekt.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Goed afgesloten, samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.