MENU
print

Leerling

Omschrijving

Groengeel gas met een stekende geur (als bleekwater). Smeltpunt -102 °C. Kookpunt -34 °C. Matig oplosbaar in water ('chloorwater'). Aanbevolen voorraad: lecture bottle, of zelf bereiden.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren.
Hoe
Vrijkomen van het gas in het lokaal voorkomen.

Risico's

Let op

De stof is een oxidator en reageert o.a. met de meeste metalen. Rubber stoppen en slangen worden door chloor aangetast.

Brandbaar?

Niet brandbaar. Bij vele reacties echter kans op brand en explosie.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Zo mogelijk onschadelijk maken met overmaat ijzer(II)sulfaat oplossing en dan in het afvalvat voor zware metalen. Anders laten vrijkomen in de zuurkast.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of kortademigheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Dokter waarschuwen en spoelen met veel water als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Ontsnapt

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle', of ter plaatse kleine hoeveelheden bereiden, bijv. uit bruinsteen en geconcentreerd zoutzuur.