MENU
print

Chloroform

CH3Cl, trichloormethaan, chloroform
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat chloroform kankerverwekkende eigenschappen heeft. Gebruik alternatief indien mogelijk; deze stof liever niet gebruiken op school. Kleurloze vloeistof met een zoete geur. Smeltpunt -63 °C. Kookpunt 61 °C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alkohol. Aanbevolen voorraad: 100 ml.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuisje of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met natrium en kalium met kans op brand en explosie. Tast vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Kan bewusteloosheid veroorzaken. Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in het afvalvat voor halogeen houdende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, sufheid of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met veel water of douchen. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren, bij voorkeur in een geventileerde ruimte.