MENU
print

Chroom(vi)oxide

CrO3, chroomtrioxide, chroomzuuranhydride, chromium trioxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat chroom(VI)verbindingen kankerverwekkende eigenschappen hebben. Deze stof liever niet gebruiken op school. Paarsrode kristallen of poeder. Smeltpunt 196 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Vast chroom(VI)oxide in de zuurkast hanteren. Stuiven voorkomen.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Sterk oxidatiemiddel; kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen, waarbij kans op brand en explosie bestaat. Ontleedt bij verhitting boven het smeltpunt onder vorming van chroom(III)oxide (Cr2O3) en zuurstof (brandbevorderend gas). De oplossing in water is sterk zuur. Personen met astma mogen niet met deze stof in aanraking komen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Zeer vergiftig bij inslikken, aanraken en inademen van stofdeeltjes. De stof wordt als kankerverwekkend beschouwd en kan bij inademen longoedeem veroorzaken. Kan schade veroorzaken aan de erfelijke eigenschappen. Huidcontact kan eczeem veroorzaken.

Afval

Als gevaarlijk afval afvoeren.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en kleding spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Als de huid is aangetast dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.