MENU
print

Citroenzuur

HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH, 2-hydroxy-1,2,3-propaantricarbonzuur, citric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen, of wit poeder, watervrij of met 1 mol. kristalwater. Smeltpunt 153 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Matig sterk zuur. Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen. Reageert heftig met metaalnitraten met kans op explosie Tast koper, zink, aluminium (en hun verbindingen) aan

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij keelpijn of buikpijn dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen en wassen met water en zeep.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.