MENU
print

Cyclohexaan

C6H12, hexamethyleen, hexahydrobenzeen, cyclohexane
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt 7 ˚C. Kookpunt 81 ˚C. Vlampunt -18 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert heftig met oxidatiemiddelen met kans op brand of explosie Tast rubber en vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Inademen van de damp kan bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Handschoenen aan en veiligheidsbril op. Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Grote hoeveelheid bedekken met zand en in een emmer scheppen; buiten laten verdampen. Kleine hoeveelheid opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.