MENU
print

Cyclohexanol

C6H11OH, hexahydrofenol, hexaline, cyclohexanol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze hygroscopische stroperige vloeistof of kristallen, aan de (kamferachtige) geur te herkennen. Smeltpunt 24 ˚C. Kookpunt 161 ˚C. Vlampunt 68 ˚C. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Kan bij goede ventilatie in lokaal gebruikt worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar. Boven 68 ˚C wordt een explosief mengsel met lucht gevormd.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Blootstelling aan grote concentraties kan bewusteloosheid veroorzaken De stof wordt door de huid in het lichaam opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Lokaal ventileren. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.