MENU
print

Cyclohexeen

C6H10 1,2,3,4-tetrahydrobenzeen cyclohexene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Smeltpunt -104 ˚C. Kookpunt 83 ˚C. Vlampunt <-7 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Bij lang bewaren kunnen er peroxiden gevormd worden (controleren met kaliumjodide; eventueel wassen met FeSO4-oplossing). Meestal is een stof toegevoegd die peroxidevorming verhindert.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden, waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, duizeligheid, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Opdeppen met papieren zakdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.