MENU
print

Cyclopentaan

C5H10, pentamethyleen, cyclopentane
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -93 °C, Kookpunt 49 °C. Vlampunt < -20 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt. Gebruik indien mogelijk liever hexaan, dat is minder brandgevaarlijk.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar. De damp kan bij kamertemperatuur met lucht een explosief mengsel vormen. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Inademen van de damp kan bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.