MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -123 °C. Kookpunt 21 °C. Vlampunt -40 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 0 - 100 ml.

Gebruik

wie
Alleen om te laten zien door docent of TOA. In verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Zuiver ethanal in dichtgesmolten ampul. Verdunde oplossing ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje. Afgesloten bewaren.
Waar
Oplossingen bij voorkeur in de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan polymeriseren onder invloed van loog. Voor proeven met Fehlings reagens, zilverspiegel e.d. bij voorkeur glucose gebruiken.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp kan bij kamertemperatuur met lucht een explosief mengsel vormen. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op ontsteking op afstand bestaat.

Gezondheid

Bijtend voor ogen en ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden doktershulp inroepen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle gasbranders en elektrische apparaten uitschakelen. Water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

In de koelkast.