MENU
print

Ethanol

CH3CH2OH, alcohol, ethylalcohol, ethanol, alcohol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -117 °C. Kookpunt 78 °C. Vlampunt 12 °C. In alle verhoudingen met water mengbaar. Aanbevolen voorraad: 1 liter.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gebruikt worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert heftig met natrium en kalium onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding nat maken en uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.